بریتنی عكس كس وكون کهبر با لمس کلیتش چشمک زد

Views: 3905
بریتنی کهبر در خود ایستاده و در یک اتاق خالی منتظر کار دوستش است. وقتی زنگ تلفن زنگ زد ، دختر جستجوی صمیمی او را قطع عكس كس وكون نکرد ، اما همچنان به گره خوردن کلیت خود ادامه داد و از هر حرکتی دست خود را بر روی اندام حساس تند زد.