کریسی لین - انجمن کیر توکص قانونگذار

Views: 96
کریسی لین اغلب قوانین کشور را نقض می کند و به دلیل پیشگیری در زندان به سر می برد. البته ، او نمی خواهد آنجا بنشیند ، بنابراین با نگهبانان رابطه جنسی برقرار می کند تا او را رها کند. این بار ، در حالی که در مقابل یک آفریقایی قرار گرفته بود ، سینه را به او نشان داد و به قدری خود را مجروح کرد که او را به زمین انداخت و شروع به لیسیدن بیدمشک از روی او کرد. سپس ، به طور معمول در چنین شرایطی ، به او اجازه می دهد تا دم بکشد ، خروس خود را جایگزین کند ، او تقدیر او را روی سینه خود دارد. و انجمن کیر توکص همه راضی بودند. او خوشحال است ، و او آزاد شد.