ونسا کیج از نوازش یک پسر عكس كس وكون بیدار شد

Views: 757
این مرد جوان عكس كس وكون از اوایل کار به خانه بازگشت و خانمش را که خوابیده بود روی تخت در حالت اغوا کننده خواب دید. دخترک در تسمه های صورتی و سینه بند روی شکمش دراز کشیده بود ، در حالی که الاغش کاملاً لخت بود. آن مرد خود را مهار نکرد ، اما به ولووی شیرین نزدیک شد و شروع به لیسیدن آن کرد تا اینکه ونسا کیج از خواب بیدار شد. بلوند بیدار بلافاصله به او پیشنهاد شد كه کمی با دهانش كار كند تا بعداً از عضویت درگیری خود لذت ببرد.