او همسر خود را انجمن کیر تو گره زد و با استفاده از ویبراتور برای مالش راحت شد

Views: 917
این زن و شوهر با داشتن تکنیک های زیادی در رختخواب ، تصمیم گرفتند خود را با پیوند درمان کنند. شوهر مرغ خود را با یک میز قدیمی به یک اتاق خالی آورد که در آن زن قرار بود از ویبراتور کلیت بی انجمن کیر تو امان بیفتد.