معلم دانش آموزان را صف کرد و به آنها دستور داد دامن خود را بلند عکس های سکسی کس وکیر کنند

Views: 70
یک معلم در یکی از دانشگاه های آمریکایی سرانجام می تواند در چند سال کار از شادی کار لذت ببرد. او این فرصت را دارد که هر دانشجویی را لعنتی کند در حالی که عکس های سکسی کس وکیر به خود اجازه می دهد شبی را برای یک شب از بین دختران دراز و دامن بلند شده انتخاب کند.