توافق کردند که صبح انجمن کیر تو عشق بورزند

Views: 11950
نوک سینه جوان با یک دوست که هنوز خواب بود مواجه شد. آنها توافق کرده بودند که صبح ملاقات کنند ، اما آن مرد فکر نمی کرد که جوجه اضطراب آنقدر زود بیاید. بنابراین یکی از اعضای سبزه او که هنوز قیام نکرده است ، به سرعت انجمن کیر تو در موقعیت جنگی قرار می گیرد و آماده شلیک یک نارنجک به داخل کون او است.