سه دومینو خودارضایی خودارضایی می کنند عكس كوس وكون

Views: 190
این هنرمند ارشد ، سه سگ تند و زننده را به گالری خود دعوت کرد. آنها از دیدن نقاشی های وی به دیوار آویزان خوشحال شدند ، اما می خواستند عبارات بیشتری را ببینند. برای آنها اتفاق افتاد كه مردی را به زمین بزنند تا او را به سمت الاغ مستقیم به میز بیاندازند. و هنگامی که مرد ناامید سهم مشت های خود را عكس كوس وكون گرفت ، او را به پشت خود چرخاندند و در عوض شروع به درمان با اعضا کردند. هر دومینو در استمناء شرکت می کرد ، در حالی که دوستان هنرمند او با بیان های کثیف صورت و نوازش دست ها شروع می کردند.