تقدیر در انجمن کیر چشم

Views: 1271
او پس از ساختن یک عضله و آنیلینگوس روی مبل قرمز خود به دوست انجمن کیر پسرش ، انتظار نداشت که این اتفاق به طور ناگهانی تمام شود ، درست به چهره اش. البته او عاشق طعم اسپرم است اما وقتی اسپرم به چشمانش برخورد می کند آن را دوست ندارد. واقعاً ، پسر آن را دوست داشت ، زیرا او چنین کار بزرگی انجام داد که حتی انتظار نداشت که خیلی زود تمام شود! خلاصه اینکه دختر آخر است!