توری عكس كير و كس لین و ریکی شش با دکتر آزمایش کردند

Views: 384
پزشک جوان سوزش بیمار را رها کرد و از طریق شکاف در در شروع به جاسوسی به تنهایی کرد. یک پرستار دلسوز دختر عكس كير و كس را در کنار آمدن با سگها کمک کرد. ناگهان ، توری لین و ریکی شش پزشک را گرفتند ، او را به مطب خود کشید و در عوض به او تجاوز کرد.