منشی شلوغ کم عكس كير كون بریده

Views: 6960
وزیر امور خارجه در محل کار بسیار متناسب است. او با یک گردنبند گردن بلند لباس پوشیده است که همه کفش های بزرگ و شیک او برای همه قابل مشاهده است. بنابراین مردی که عكس كير كون برای دیدن رئیس آمده بود ، نتوانست در برابر نگاه کردن به سینه های شیک خود مقاومت کند و او را مستقیماً داخل دفتر لعنتی کند ، و شیر دادن به شیک او را مهمتر کرد.