معلم چهره یک زن عكس كير كون جوان ژاپنی را تمام کرد

Views: 43
یک دختر بزرگسال با لباس مدرسه ، معلم خود عكس كير كون را سرزنش می کند. او هیچ وقت در کارهای آموزشی تلف نکرد ، اما تصمیم گرفت به تازه واردان نشان دهد که دختران ژاپنی باید با کوچکترین تخلف رفتار کنند. او سرخ را روی میز گذاشت ، نه اینکه زحمت بکشد لباسهایش را گرفت و با جسارت شروع به نگاه کردن دانش آموز در واژن محکم کرد. از ضربات سریع عضو ، دختر با صدای بلند ناله کرد تا اینکه پسر به چهره او نزدیک شد و مایع منی مرد را با زبانه تعویض اسپری کرد.