پرستاران اسپرم را سکسکیر توکس از بیمار جمع می کنند

Views: 22927
دو متخصص پزشکی باتجربه مزرعه یک بیمار بیمار را از زوایای مختلف گرفتند و آن را تکان دادند تا اینکه احساس کردند که رویکرد ارگاسم احساس می شود. پرستاران سپس یک لیوان را در زیر سکسکیر توکس تیرک اسپرم قرار دادند و مایع گرانبها را جمع آوری کردند.