مدل چک به عكس كير كون سولاریوم شنا کرد

Views: 44
دختر به سالن زیبایی آمد تا در بهار پوست را در سایه عكس كير كون دلپذیر بکشد. او مرتب چیزهای خود را در یک صندلی بسته بندی می کند ، پس از آن وارد سولاریوم می شود و چند دقیقه روشی گونه است. در پایان صحنه او از سلول خارج می شود و لباس می پوشد.