او را به یکی از اعضای دفتر انجمن کیر کس منتقل کردند

Views: 146
آن مرد نتوانست از دیدن انجمن کیر کس کارمند دفتر جدید مقاومت کند و او را در حالی که کنار کولر آبی ایستاده بود به سمت او سوار کرد. یک ماتزات به او نزدیک شد و او را به سمت میز سوار کرد. در ابتدا او مقاومت کرد ، اما پس از آن اعتراض نکرد ، و خروس خود را مکید و آن را به کون خود داد.