پوتانا در عكس كير وكوس نوار

Views: 130
لوکس جوان گیج شده به نوار نوشیدنی بعد از یک روز کار سخت به نوشیدن یک لیوان کنیاک آمد. او بارگاه را شروع کرد بنابراین او با او نشست و او شروع به لمس کردن خروس خود از طریق شلوار خود کرد. او را لمس می کند ، او را از دست می گیرد ، و او همچنان به لمس کردن خروس او می پردازد. او وقتی در صندلی بلند می نشیند ، آن را لیس می زند ، سپس انتهای آن را بیرون می آورد و دهان خود را دراز می کند. او تجربه زیادی دارد و آن را ماهرانه انجام می دهد. او سپس سرطان خود را در نوار قرار می دهد و به طور صحیح در کون می جنگد. او او را از بین نمی برد ، زیرا می خواهد سریع این عوضی نجیب را فریب عكس كير وكوس دهد.