نفوذ مضاعف سبزه انجمن کیر تو کون

Views: 3428
سبزه در یک ساختمان متروکه بود و نوازش در آن بود. دو نفر آن را دیدند و بلافاصله به داخل او زدند ، اعضای خود را در دهان او گذاشت و شروع به برداشتن آن کرد. آنها با او بسیار بی ادبانه رفتار می کنند. سپس او را روی زمین گذاشتند و شروع به نفوذ به انجمن کیر تو کون بدن جوان او به صورت دوتایی کردند. یکی خروس خود را به سمت مقعد خود می کشد و دیگری به فلکس. او فریاد می زند زیرا در یک لحظه بسیار دردناک است و در نقطه ای دیگر لذت می برد. سپس این دو در چهره او قرار می گیرند تا تمام ریمل ها تمام شود. او دوست دارد تقدیر داغ.