سارا لووی در عكس كوس وكون آشپزخانه لعنتی

Views: 8091
زیبایی جوان سارا لووو برانگیخته شد و به دوست پسرش درست در آشپزخانه حمله کرد و شروع به مکیدن پیچ او کرد. سپس او روی میز نشست و صورت خود را در خاله اش دفن کرد. پسر او را لیسید ، اما سپس او عكس كوس وكون را در سرطان چاقو زد و به درستی خونریزی کرد.