کیارا نایت و دو دخترش روی صورتشان تقدیر عكس كوس وكون کرده اند

Views: 196
این سه دختر ترتیب دادند تا با عكس كوس وكون یک تغییر مکرر در شریک زندگی و داغترین عکس العمل ها ، یک جشن ماجراجویی از رابطه جنسی برقرار کند. هر یک از دختران کیار نایت پس از یک رابطه طولانی ، تقدیر خود را بر روی زبانشان ریختند.